Reklamacije

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu dostavljača proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj 064/06-3333-7 ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu info@timflex.rs i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja  ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24 h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj 064/06-3333-7, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu info@timflex.rs i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da postupite na način definisan Pravilnikom o reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem internet prodavnice (preuzmite). Robu zajedno sa obrascem Zahteva za reklamaciju (preuzmite) treba da pošaljete na adresu Timflex (sa naznakom za web sajt), Vojvode Gojka 78, Niš.

Pročitajte pravilnik o reklamacijama:

1. Pravo potrošača na odustanak od ugovora na daljinu

POTROŠAČ IMA PRAVO DA ODUSTANE OD UGOVORA ZAKLJUČENOG NA DALJINU, ODNOSNO IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA U ROKU OD 14 DANA, BEZ NAVOĐENJA RAZLOGA I DODATNIH TROŠKOVA, OSIM TROŠKOVA IZ ČL. 34. I 35. OVOG ZAKONA (U DALJEM TEKSTU: ODUSTANAK OD UGOVORA).

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak).

Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku iz stava 1. ovog člana.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Ako trgovac omogući potrošaču da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.

Protekom roka iz člana 29. ovog zakona prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora.

Teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama st. 1.-5. ovog člana, radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, je na potrošaču.

Oblik i sadržinu obrasca za odustanak propisuje ministar nadležan za poslove zaštite potrošača (u daljem tekstu: Ministar).

NAPOMENA: Ovo pravo od odustanka od ugovora ne odnosi se na kupovinu u prodavnicama s obzirom da to nije kupovina na daljinu i izvan poslovnih prostorija.

2. Odgovornost za nesaobraznost

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača, odnosno dana kupovine proizvoda.

PRODAVAC ODGOVARA ZA NESAOBRAZNOSTI ISPORUČENE ROBE UGOVORU AKO:

 • je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost prodavac znao;
 • se pojavila posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača;
 • je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

Prodavac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru ili ako je uzrok nesaobraznosti u materijalu koji je dao potrošač. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom.

3. Ako otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

 • nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;
 • ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
 • opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene;
 • otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača.

Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio, opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

4. Potrošač će snositi troškove otklanjanja nedostataka u roku saobraznosti, u slučajevima:

 • nepoštovanja uputstva za upotrebu i održavanje robe;
 • popravke robe od strane neovlašćenog lica;
 • nepažljivog i nepravilnog rukovanja robom;
 • mehaničkih oštećenja nastalih usled udaraca robe.

Potrošač može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava iz čl. 52. Zakona o zaštiti potrošača, koja se odnose na otklanjanje nesaobraznosti, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka uz obavezu dostavljanja računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.)

POTROŠAČ MOŽE DA IZJAVI REKLAMACIJU USMENO NA PRODAJNOM MESTU GDE JE ROBA KUPLJENA, ODNOSNO DRUGOM MESTU KOJE JE ODREĐENO ZA PRIJEM REKLAMACIJA, TELEFONOM, PISANIM PUTEM, ELEKTRONSKIM PUTEM, ODNOSNO NA TRAJNOM NOSAČU ZAPISA, UZ DOSTAVU RAČUNA NA UVID ILI DRUGOG DOKAZA O KUPOVINI (KOPIJA RAČUNA, SLIP I SL.).

5. Obaveze prodavca

Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

6. Reklamaciji zbog nedostataka ne podleže roba koja se prodaje sa oznakom “roba sa nedostatkom”.

POTROŠAČ NEMA PRAVO NA ODUSTANAK OD UGOVORA U SLUČAJEVIMA KOJI SU DEFINISANI ČL.37 ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA (“SL. GLASNIK RS”, BR. 62/2014, 6/2016 – DR. ZAKON I 44/2018 – DR. ZAKON).

POTROŠAČ NEMA PRAVO NA REKLAMACIJU AKO SE UTVRDI:

 • Da je kupac/potrošač proizvodom rukovao nepravilno i na neodgovarajući način (savijao, uvijao, zaprljao dušek organskim supstancama: krv, hemijski agensi i sl.), i/ili suprotno nameni proizvoda I preporuci spomenutoj na deklarativnom listu;
 • Da su nedostatci na proizvodu prouzrukovani postupcima trećih lica (fizička oštećenja), za nedostatke nastale zbog ne pridražavanja uputstava za održavanje proizvoda, defekata nastalih usled vremenskih nepogoda, više sile i/ili drugih razloga na koje proizvodjač nije mogao da utiče;
 • Da kupac/potrošač nije skladištio proizvod na propisan način, te je usled toga došlo do promena u/na proizvodu;
 • Da kupac/potrošač prilikom reklamacije nije priložio broj fakture/fiskalnog računa, broj otpremnice, opis deformiteta i/ili nedostatka, šta je suština reklamacije, iznos reklamacije registarski broj kamiona i fotografiju;
 • Da je kupac/potrošač skidajuću navlaku prao na temperaturi većoj od 40 stepeni;
 • Da ne postoji Garantni list i/ili su na Garantnom listu uočljivi tragovi ispravljanja, a da nisu overeni pečatom proizvodjača/prodavca;
 • Garancija ne pokriva normalne promene u smislu osećaja povećanja mekoće zato što to ne utiče bitno na ergonomska svojstva materijala od kog je jezgro izrađeno;